загрузка...

Яндекс цитирования

БОРОТЬБА ЗА ПРАВА Й ВОЛЬНОСТI ВIЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО (1681-1709 роки)

ПIСЛЯ ПОЛТАВИ

Тим часом Гордiєнко вже вiв Мазепу та Карла за Днiпром понад рiчкою Омельником, а далi порадив iти через верхiв'я Iнгульця, понад Iнгулом. За кiлька днiв усi щасливо прибули до Бугу й стали табором на 25 верст нижче устя Iнгулу. 7 липня шведи вже перевозились за Буг у турецьку землю; слiдом почали переправлятись i запорожцi, та тiльки, може, половина їх устигла перевезтись, як надiйшла звiстка, що до Бугу пiдступають росiйськi драгуни. Почувши про те, всi запорожцi повернули коней од Бугу й подались у добре їм знайомi байраки Дикого поля, пiзнiше ж повернули до устя Днiпра й приєднались до товариства, що було з кошовим отаманом Сорочинським.
Прибувши до Очакова, Карл дозволив запорожцям iти, куди хочуть, i значна частина подалася на низ Днiпра; решта ж iз кошовим Гордiєнком, Мазепою та королем Карлом перейшла до Бендер, де 22 серпня року 1709-го гетьман Мазепа, пригнiчений тяжкими подiями, й помер.
Таким чином, року 1709-го землi Вiйська Запорозького, опрiч пiвденних степiв, захопило росiйське вiйсько, а самi запорожцi були проголошенi указом царя зрадниками. Всiм українцям заборонялося знатися iз запорожцями: навiть чумакам не дозволяли ходити у Крим по сiль, щоб на низу Днiпра вони не бачилися iз запорожцями; увесь же люд полкiв Миргородського та Полтавського за те, що. став на бiк запорожцiв, зазнав тяжкої покари - заслання в Сибiр i навiть смертного вироку. Вiд Скоропадського, затвердженого на гетьманському урядi пiсля втечi Мазепи, була вiдiбрана влада й до нього приставили царського радника, боярина, який i керував Україною.
Проте ватажок запорожцiв Кость Гордiєнко й пiсля усiх цих подiй не втратив свого завзяття. Вiн, разом iз генеральним вiйськовим писарем Пилипом Орликом, мав надiю, що перемога Росiйської держави була випадковою, а занепад України тимчасовий. Вони обоє вiрили, що шведський король знову стане могутнiм; та й турецький султан, на їхню думку, не повинен був згодитись на те, щоб Росiя зрештою прилучила до себе Україну й Запорожжя. Обидва втiкачi плекали надiю, що за допомогою Швецiї й Туреччини Україна знову матиме незалежнiсть. Пiд впливом таких сподiвань у травнi 1710 року в Бендерах запорожцi, що лишилися з Гордiєнком, проголосили Орлика гетьманом України, а пiсля того запорожцi, з одного боку, й Орлик, iз другого, склали умову про те, як вiн має правити Україною i забезпечувати права й вольностi Запорожжя. Хоч та умова й лишилася назавжди на паперi, проте вона цiкава, бо виявляє бажання й мiркування iдейних українцiв того часу й тодiшнiх запорожцiв. От скороченi основнi пакти тiєї умови:
1). На Українi мусить панувати вiра православна з митрополiєю в Києвi, залежною тiльки од Цареградсь-кого патрiарха.
2). Межа України з Польщею має проходити по рiчцi Случ, а з Московiєю - як зазначено в Переяславськiй умовi з Богданом Хмельницьким.
3). З Кримським ханством має бути приязнь.
4). Столицi України Києву i всiм мiстам українським забезпечити давнi права.
5). Гетьман повинен пильнувати, щоб нi полковники, нi iнша вiйськова старшина не забирала собi в пiдданцi й не примушувала нi до якої панщини анi козакiв, анi посполитих.
6). Гетьман не має права призначати на посади, бо всi посади мають бути виборнi.
7). Гетьман не має права нiкого судити, а всi справи, навiть за образу самого гетьмана, передавати на генеральний суд.
8). Тричi на рiк: на Рiздво, на Великдень та на Покрову в гетьманськiй резиденцiї мають вiдбуватися генеральнi ради задля вирiшення всяких найважливiших справ. На тi ради мають з'їздитися: генеральна старшина, полковники з усiєю полковою старшиною й сотники; виборнi вiд полкiв генеральнi радники й представники Запорозького Вiйська. Без ухвали генеральної ради гетьман може вiдправляти тiльки пильнi справи за радою генеральної старшини.
9). Побудованi росiйським вiйськом на Запорожжi мiстечка мають бути зруйнованi, й нiхто на запорозьких землях не має права ставити нiяких мiст.
10). Мiста: Трахтемирiв, Келеберда й Переволочна з перевозами мають належати Вiйську Запорозькому, а також i весь Днiпро з усiма рiчками, починаючи од Переволочної до самого Очакова.
Окрiм цих головних пунктiв, було написано ще багато другорядних, що дуже докладно обгрунтовували конституцiю України.
10 травня року 1710-го король схвалив обрання Орлика гетьманом та його конституцiю. Все було добре обмiрковано, та тiльки не судилося укладачам конституцiї вернутися на Україну, щоб здiйснити її.Кащенко Адріан

Оповiдання про славне Вiйсько Запорозьке Низове


загрузка...
загрузка...