загрузка...

Яндекс цитирования

Науково-методичний журнал - Листопад 2013

ОБГОВОРЮЄМО ПРОБЛЕМУ

НОВИЙ ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ТА НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ З ІСТОРІЇ ЯК ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ З ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ УМІНЬ ВИКОРИСТОВУВАТИ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ

Анотація. У цій статті автор з’ясовує, як використовуються історичні джерела в процесі вивчення історії в сучасній школі, і пропонує періодизацію становлення змісту шкільної історичної освіти. Розглядаються переваги документального закріплення процесу формування в учнів умінь користуватись інформаційними ресурсами в процесі вивчення історії за новим Держстандартом та навчальною програмою.

Ключові слова: Держстандарт, навчальна програма, інформаційні ресурси, історичне джерело, хрестоматія.

На основі аналізу науково-методичної літератури з’ясовано, що нова тенденція використовувати джерела в українській шкільній практиці з’явилась на початку 90-х років XX ст. Суть її дослідники вбачають у перетворенні джерела на безпосередній об’єкт дослідження учнів.

Проблему використання історичних джерел у навчанні історії, зокрема, їх роль та функції у навчальному процесі в сучасній історичній освіті досліджували історики-методисти К. Баханов, Г.Байкєніч, В. Власов, А. Єрмоленко, Л. Задорожна, Т. Ковбасюк, В. Курилів, Ю. Малієнко, В. Мисан, О. ПометунА. Приходько, О. Туринська, Г. Фрейман, К. Харлашова. Із зарубіжних фахівців - К. Галлагер, В. їлге, Р. Страдлінг та російський автор А. Степанищева [1; 4; 6; 7; 9; 13-15; 18; 20-23; 32; 34; 36].

Мета статті - визначити головні переваги нової навчальної програми з історії, починаючи з 5 класу, що регламентує формування в учнів умінь користуватись інформаційними ресурсами у процесі вивчення історії.

На основі аналізу шкільних програм і підручників з історії за останнє десятиріччя XX ст. перше десятиліття XXI ст. К. Баханов виділив у змісті шкільної історичної освіти три етапи;19911995 pp- підготовка та видання першого покоління вітчизняних підручників з історії; 19962000 pp- початок створення другого покоління підручників на основі змістового й методичного вдосконалення попередніх; 2000-2005 pp- поповнення підручників другого покоління, поява перших інноваційних підручників - навчальних книжок третього покоління, що ґрунтуються на новій особистісно орієнтованій парадигмі освіти [3, 12].

Дослідник О. Томаченко, спираючись на джерельний матеріал, розширює періодизацію становлення змісту шкільної історичної освіти; 1) 1991-1995 pp.; 2) 1996-2000 pp.; 3) 20012005 рр; 4) 2006-2009 pp. [34, 135].

Ми погоджуємось з періодизацією названих авторів і пропонуємо доповнити її п’ятим етапом, який починається з 2011 p., з прийняттям

Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти [30] та нової навчальної програми з історії для 5-9 класів [24], спрямованої на його реалізацію.

Державний стандарт і навчальна програма з історії мають формувати в учнів уміння «представляти обґрунтовані та структуровані знання з історії, власне розуміння історії з використанням відповідного понятійного апарату та виважено розглядати контраверсійні і суперечливі теми» [24].

Чи не вперше більш як за півторасторічний період розвитку історичної освіти законодавчо закріплено в офіційних документах положення про формування в учнів уміння користуватись інформаційними ресурсами в процесі вивчення історії. При цьому наголошується на використанні не тільки традиційних ресурсів, а насамперед сучасних, електронних.

Як зазначено в програмі 2012 p., ставиться завдання з формування в учнів «умінь визначати, відбирати і використовувати у процесі пошуку інформацію про минуле, різні види історичних джерел, у тому числі текстові, візуальні та усні, артефакти, об’єкти навколишнього історичного середовища (музеї, архіви, пам’ятки культури та архітектури), інформаційно-комп’ютерні технології» [24].

Законодавчо пропонується поетапне введення в практику нової навчальної програми протягом 2013-2018 ppЗгідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня» у 5 класі загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня Типові навчальні плани набувають чинності з 2013/2014 навчального року [25].

Крім того, 2013 р. стає першим роком появи нових підручників п’ятого періоду. Природно, що це підручники для 5 класу. Переможцем Всеукраїнського конкурсу підручників для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів визнано підручник В. Власова [5] та групи авторів [27].

У підручнику В. Власова, крім традиційного тексту та ілюстрацій, після кожного параграфа пропонуються пізнавальні рубрики з фрагментами історичних документів.

Автори іншого підручника з історії О. Пометун, І. Костюк та Ю. Малієнко розробили алгоритми роботи з джерелами, що забезпечуватиме набуття учнями важливих первинних дослідницьких навичок роботи з доступними джерелами знань, зокрема адаптованими уривками з історичних творів, ілюстраціями, картами, фотографіями, зображеннями культурно-історичних пам’яток тощо.

У переважній більшості сучасних українських шкільних підручників і посібників наводяться витяги з історичних джерел. Найбільше їх міститься, звичайно ж, у підручниках для старшокласників. Автори широко використовують у своїх підручниках спеціальні підрозділи, що зводяться до назв «джерела» та (або) «документи» [12; 19; 21; 22; 26; 28; 29; 31; 33; 35].

Такі підручники логічно й системно побудовані й мають достатньо розгалужений методичний апарат, ширшу ілюстративну базу, зорієнтовані на продуктивну діяльність учнів як під керівництвом учителя, так і самостійно [2, 46].

Одним з напрямів формування в учнів уміння використовувати інформаційні ресурси є створення хрестоматій з історії України та всесвітньої історії, адаптованих саме для школи [8; 16, 17]. Крім історичних документів, у навчальних посібниках вміщують різноманітні додаткові матеріали (уривки із праць науковців, художніх творів тощо) від найдавніших часів до сьогодення.

У 2012-2013 ppавтор статті опублікував окремими книжками історичні документи із запитаннями до них для роботи учнів на кожному уроці в 10-11 класах [11]. Про це вже розповідалось на сторінках журналу «Історія в сучасній школі» [10, 37].

Усі ці напрацювання мають сприяти реалізації нової навчальної програми з історії, яка повинна розвантажити окремі курси з історії та надати практичного характеру викладанню предмета. З цією метою вводяться нові та модернізуються традиційні структурні елементи, як-то вступні уроки, практичні заняття, уроки узагальнення та оглядові уроки.

Перші два вступних уроки, крім уже традиційного «Вступу», слід відводити на повторення, що «має на меті відтворення у пам’яті учнів матеріалу попереднього навчального року (ідейно-культурна спадщина періоду, його основні етапи, головні події, що відбулися у житті суспільства до початку нового періоду, ключові історичні особи тощо). Така актуалізація знань і уявлень має полегшити засвоєння нового матеріалу і сприятиме розумінню учнями безперервності та цілісності історичного процесу. Другий урок кожного курсу - «Вступ» - передбачає ознайомлення учнів із метою вивчення відповідного історичного періоду, його особливостями та історичними джерелами» [24].

Щоб запобігти некритичному сприйняттю учнями історичної інформації, недостатньо навчити їх тільки досліджувати джерела. Важливим є також розвиток уміння аналізувати та критично оцінювати інтерпретацію минулого, що міститься в будь-якому джерелі. Робота з розвитку такого вміння має бути передбачена в межах програми і конкретного уроку [29, 6].

З цією метою навчальною програмою з історії вводяться спеціальні уроки - практичні заняття, які виконують подвійну функцію; є способом вивчення нового матеріалу на основі опрацювання історичних джерел та важливим засобом формування предметних умінь і навичок учнів. Кожне із пропонованих практичних занять присвячується певній темі і здебільшого передбачає самостійну роботу учнів над окремими питаннями теми з використанням різноманітних джерел знань (підручника, де вміщено тематичні історичні джерела, як текстові, так і візуальні, довідкових матеріалів), запитань і завдань, Інтернет-ресурсів, музейних матеріалів, місцевих історичних пам’яток, оглянутих учнями.

Практичні заняття з урахуванням вікових можливостей учнів та історичного контексту мають сприяти виробленню в школярів навичок аналізу різних історичних джерел, розумінню ними таких категорій, як час і простір, зміни та безперервність, причини і наслідки, усвідомленню значущості подій і процесів, культурної різноманітності, важливості доказів і можливості різних інтерпретацій.

На практичному занятті вчитель є консультантом, під час самостійної роботи учнів надає їм необхідну допомогу залежно від їх віку та пізнавальних можливостей. Матеріали до практичних занять і методичні рекомендації щодо організації пізнавальної діяльності учнів мають подаватись у підручниках. Проведення практичних занять та оцінювання їх результатів є компетенцією вчителя [24].

Крім того, у новій програмі уроки узагальнення розподіляються на два типи; уроки узагальнення окремих розділів та уроки узагальнення окремих курсів. У програмі важлива роль відводиться перевірці та оцінюванню рівня сформованості вмінь і навичок використовувати інформаційні ресурси у процесі вивчення історії. Для перевірки таких елементів історичної компетентності учнів, як опрацювання (аналіз, використання, оцінка) історичних джерел і документів, їх порівняння, обґрунтування власного ставлення до чогось, своєї позиції, оцінка історичної події, явища, ролі діяча, програма рекомендує вчителям упроваджувати дещо нові (крім традиційних усних відповідей і письмових робіт) форми контролю - розгорнуті есе, твори, дослідження, портфоліо та проекти [24].

Отже, в Україні зусиллями багатьох авторів напрацьовано значний потенціал методологічного забезпечення викладання історії. Крім підручників, видано навчальні посібники, атласи, контурні карти, учнівські зошити, зошити для тематичного оцінювання та інші дидактичні матеріали з широкою джерельною базою. Усе це разом з інформаційними можливостями мережі Інтернет доповнює основний зміст підручника і дає змогу формувати в учнів уміння використовувати інформаційні ресурси у процесі вивчення історії.


загрузка...
загрузка...